Icon - Menu Menu
×
Foreshore:Winter

Foreshore:Winter

 • Acrylic on canvas
 • 18 x 36
 • $875
Before

Before

 • Acrylic on canvas
 • 9 x 12
 • $125
Fieldwork

Fieldwork

 • Acrylic on canvas
 • 9 x 12
 • $125
Foreshore:Reverie

Foreshore:Reverie

 • Acrylic on canvas
 • 20 x 40
 • $695
High Water Salmon Arm Bay

High Water Salmon Arm Bay

 • Acrylic on canvas
 • 18" x 24"
 • $850
Wetlands: Willows

Wetlands: Willows

 • Acrylic on canvas
 • 18"x24"
 • $850
Wetlands: Greenpoint l

Wetlands: Greenpoint l

 • Acrylic on panel
 • 36"sq.
 • SOLD
Day's End

Day's End

 • Acrylic on canvas
 • 18" x 24"
 • $850
River Shadows

River Shadows

 • Acrylic on canvas
 • 18" x 24"
 • NFS
Dry Hills @ Pritchard

Dry Hills @ Pritchard

 • Acrylic on canvas wrap
 • 11" x 14"
 • SOLD
Morning : Salmon Arm Bay

Morning : Salmon Arm Bay

 • Acrylic on canvas
 • 15" x 30'
 • $ 475
Summer Over Too Soon

Summer Over Too Soon

 • Acrylic on canvas
 • 12" x 24"
 • $400
Ice Pack with Passion

Ice Pack with Passion

 • Acrylic on canvas
 • 10" x 20"
 • $400
Wetland: Skimikin

Wetland: Skimikin

 • Acrylic on canvas
 • 12" X 24"
 • $ 400
Forest Quiet

Forest Quiet

 • Acrylic on canvas wrap
 • 18" x 24"
 • $475
Fantasy Farm

Fantasy Farm

 • Acrylic on canvas wrap
 • 18" x 36 '
 • $1,250
High Water Willows

High Water Willows

 • Acrylic on canvas
 • 36"sq.
 • SOLD
A Hot One Tonight

A Hot One Tonight

 • Acrylic on canvas
 • 20" x 34"
 • SOLD
Mara Smoke

Mara Smoke

 • Acrylic on canvas
 • 16" x 20"
 • $400
Little Bit of Heaven

Little Bit of Heaven

 • Acrylic on canvas wrap
 • 15" x 30"
 • SOLD
Marian Lake

Marian Lake

 • Acrylic on canvas
 • 24" x 36"
 • SOLD
Kalamalka l

Kalamalka l

 • Acrylic on canvas
 • 15" x 30"
 • $875
Pair Tree

Pair Tree

 • Acrylic on canvas
 • 24" x 36"
 • $1080
Smyrlmorning

Smyrlmorning

 • Acrylic on canvas wrap
 • 24" x 48"
 • SOLD
Snag

Snag

 • Acrylic on canvas
 • 18" x 36"
 • SOLD
Sunnybrae l

Sunnybrae l

 • Acrylic on canvas
 • 18" x 24"
 • $850
Tight Lips Lake

Tight Lips Lake

 • Acrylic on canvas
 • 20" x 40"
 • $1,600
Timeless

Timeless

 • Acrylic on canvas
 • 24" x 36"
 • SOLD
Velvet Hills

Velvet Hills

 • Acrylic on canvas wrap
 • 12" x 36"
 • $560
Violet Scarpe

Violet Scarpe

 • Acrylic on canvas
 • 10" x 30"
 • SOLD
Willow Line

Willow Line

 • Acrylic on canvas wrap
 • 24" x 26"
 • $650
Swan Lake Summer

Swan Lake Summer

 • Acrylic on canvas
 • 15" x 30"
 • $ 475
Wetlands:Willows II

Wetlands:Willows II

 • Acrylic on canvas
 • 18"x 24"
 • SOLD
Wetland: Rush Revival

Wetland: Rush Revival

 • Acrylic on panels
 • 3( 12 x 24 )
 • $1,350+taxes
Salmonfire

Salmonfire

 • Acrylic on canvas
 • 36"sq.
 • $1,350+taxes
Salmonwater

Salmonwater

 • Acrylic on panel
 • 30" x 40"
 • $1,100+taxes
Underbelly II

Underbelly II

 • Acrylic on canvas
 • 48" sq.
 • $1,850.00
Reflection on O'Hara

Reflection on O'Hara

 • Acrylic on cavas
 • 48" x 60"
 • $2,800